HAPPY BIRTHDAY FRIDA KAHLO
(July 6, 1907 – July 13, 1954)

HAPPY BIRTHDAY FRIDA KAHLO

(July 6, 1907 – July 13, 1954)